Menu Filter

Privacy Disclaimer

In deze privacyverklaring vind je alle informatie terug met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens. Wij gaan zorgvuldig en discreet om met jouw persoonlijke gegevens.

Landbouwgrondtekoop.be eerbiedigt de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten. Deze wet stelt bepaalde perken en voorwaarden aan de verwerking (verzamelen, vastleggen, bewaren, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, enz.) van persoonsgegevens ter bescherming van jouw fundamentele rechten en vrijheden, inzonderheid op de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer.
Dit privacybeleid is van toepassing op alle gebruikers en bezoekers van landbouwgrondtekoop.be. Door het gebruik van onze website, evenals het bezoek eraan, ga je uitdrukkelijk akkoord met dit privacybeleid.

Copyright – intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, foto’s, tekeningen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van de website landbouwgrondtekoop.be zijn auteursrechtelijk beschermde werken, en mogelijk zijn zij ook anders beschermd. De website zelf is eveneens auteursrechtelijk beschermd. De gebruiker erkent dat alle betreffende eigendomsrechten inclusief de intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan landbouwgrondtekoop.be .

Geen van de onderdelen van deze website, noch de website zelf noch de op de website aangeboden informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij landbouwgrondtekoop.be hiervoor voorafgaand en schriftelijk toelating heeft gegeven.

Andere websites kunnen vrij linken naar landbouwgrondtekoop.be en zijn subpagina’s. De links vermelden telkens de naam van het bewuste medium. 

Vastleggen en verwerking van gegevens

Jouw persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, worden opgenomen in ons klantenbestand. Op die manier geven wij jou toegang tot alle functionaliteiten die je nodig hebt op landbouwgrondtekoop.be .

Door het doorgeven van jouw gegevens, geef je de toestemming om deze gegevens te gebruiken voor:

• administratieve doeleinden;
• het versturen van informatieve mailings
• IP adressen de toegang te blokkeren
• mailverkeer te bewaren om misbruik te vermijden

Op verzoek van de politie of andere gerechtelijke diensten zullen wij deze informatie overmaken aan de bevoegde instanties, wanneer er misbruik langs jouw kant werd vastgesteld.

Schade

Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker, door gebruik van de website. Wij zijn eveneens niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via de website.

Gebruik van cookies

Landbouwgrondtekoop.be maakt gebruikt van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die bijhouden welke pagina’s jij op onze website bezoekt. In de mate van het mogelijke maken wij jouw klikgedrag anoniem. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en zijn enkel voor intern gebruik.

Google Analytics

Landbouwgrondtekoop.be maakt tevens gebruik van Google Analytics voor de analyse van de bezoekers. Deze gegevens worden door ons doorgestuurd naar de servers van Google in de Verenigde Staten. Google mag deze gegevens aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Wijzigingen in onze privacy verklaring

Landbouwgrondtekoop.be behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring zonder jou hiervan op de hoogte te brengen. Het is daarom aangewezen deze pagina regelmatig te bezoeken.

Vragen over ons privacy beleid

Voor vragen over ons privacy beleid of voor wijzigingen of inzage, kan je contact met ons opnemen via het contactformulier.

Eigendom en beheer website 

Deze website is een initiatief van Dhr. Piet Brysse.

Toepasselijk recht

Het Belgisch Recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van één van bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van andere bepalingen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. Tenzij de voorwaarden van een product of dienst een andere bevoegdheid bepalen, is voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de website landbouwgrondtekoop.be, het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Brugge bevoegd.