Menu Filter

Blok weiland te Lapscheure

Vlienderhaag

  • Oppervlakte:
    37365 m2
  • Vaste prijs
  • Prijs:
    € 160000

Damme (Lapscheure) Een blok weiland aan de Vliendehaag (palend aan een hofstede Vliendehaag nr 11), 3ha 73a 65ca, sectie B nr. 7/02A,8a, a, 10a, 11,12,13 en 94/02L. LWAG, verpacht (2e pachtperiode eindigd op 01.10.2022) voorkooprecht pachters